Obchodní podmínky Svět zrmzliny
logo_SM_ako NOVE

společnosti AKO PRODUKT s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností AKO PRODUKT s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AKO PRODUKT s.r.o. se sídlem Písníky 1579/8, 690 03 Břeclav, IČ: 29270731, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 69764 rejstříkového soudu v Brně a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

1. Obchodní podmínky - Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost AKO PRODUKT s.r.o. se sídlem Písníky 1579/8, 690 03 Břeclav, IČ: 29270731 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C., vložka 69764. AKO PRODUKT s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

2. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.

Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3. Podmínky

 1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem Internetového obchodu a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků.
 2. Každá registrovaná objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.
 3. Každá registrovaná objednávka je považována za závaznou
 4. Objednané zboží bude zasíláno pouze v rámci území České republiky.

4. Ochrana osobních dat:

Provozovatel Internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu zadavatele

5. Výběr a objednávání zboží:

 1. Výběr požadovaného zboží se provádí - po kliknutí na tlačítko Objednat - na stránce Objednávky, kde uživatel zvolí druh zboží a množství v kusech.
 2. Celková cena objednávky včetně daně z přidané hodnoty je zobrazena v řádku Celková cena. K ceně objednaného zboží je připočítána odpovídající částka za poštovné a balné.
 3. Dále uživatel vyplní identifikační údaje, kterými jsou: * Jméno * Příjmení * Ulice * Číslo popisné * Město * Poštovní směrovací číslo (PSČ) * Telefon * Kontaktní e-mailová adresa

6. Změna obsahu objednávky:

 1. Váš výběr zboží a jeho množství máte možnost neomezeně měnit.
 2. Teprve kliknutím na tlačítko Objednat je vaše objednávka požadovaná za závaznou.

7. Způsob platby:

Platbu za objednané zboží je možno realizovat

 • a. poštovní dobírkou s využitím služeb tuzemských dopravců. Úhrada ceny tedy probíhá v hotovosti při převzetí zboží.
 • b. u registrovaných zákazníků lze využít platby na fakturu.

8. Odeslání a doprava zboží:

Objednané zboží vám bude odesláno nejpozději do 20 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, budete informováni elektronickou poštou.

9. Zrušení objednávky:

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

 1. Zboží není na skladě. Zákazník je vždy informován na jím zadanou e-mailovou adresu o důvodu zrušení objednávky a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.Ke zrušení objednávky z důvodu "zboží není na skladě" dochází v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit ani alternativními zdroji v prezentované expediční lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace mezi příslušným provozovatelem obchodu a zákazníkem, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu obdobného druhu zboží.
 2. Jedná se o falešnou objednávku Jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data (není ji možné doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). Stejně jako v obou předchozích případech se provozovatel pokusí spojit se e-mailem se zákazníkem a vyjasnit vzniklou situaci.

Zrušení objednávky objednavatelem je možné nejpozději do 24 hod. od odeslání objednávky a to na e-mailovou adresu : info@svetzmrzliny.cz . Objednavatel při zrušení objednávky musí uvést kód objednávky, který obdržel při potvrzení objednávky formou e-mailové zprávy.

10. Reklamace a záruční doba 

Při reklamaci (právu z vadného plnění) do 12 měsíců je provozovatel e-shopu povinen dokázat, že vadu zapříčil zákazník a při reklamaci nad 12 měsíců má povinnost zákazník dokázat, že vada byla na straně provozovatele e-shopu.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Záruční doba poskytovaná provozovatelem e-shopu na dodávané zboží je 24 měsíců.


O prodejci
Kontakt

Kontakty

Kde nás koupíte

 • Hlavní prodejna Světa zmrzliny
  Julia Fučíka 1270
  691 41 Břeclav-Poštorná
 • Michal Knap


 • Sirupy na ledovou tříšt
  LIBEX S.R.O.
  BYTČINASKA 114
  010 03, POV. CHLMEC, ŽILINA
  SLOVENSKO

Rozvoz zdarma

Rozvoz nad 5000 Kč nebo 250 EUR - okolí Břeclavi, Malacky, Bratislava - zdarma. Ostatní objednávky zasíláme prostřednictvím dopravní společnosti Geis.


Spolupracujeme